"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ITA
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
  - ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   - ข้อ 01 โครงสร้าง   - โครงสร้างองค์กร   - ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร   - คณะผู้บริหาร   - หัวหน้าส่วนราชการ   - ข้อ 03 อำนาจหน้าที่   - อำนาจหน้าที่   - ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   - ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ   - ติดต่อเรา   - ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   - กฏหมายน่ารู้   - ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์   - ข่าวประชาสัมพันธ์   - ภาพกิจกรรม   - Facebook   - ข้อ 08 Q & A   - เว็บบอร์ด   - ติดต่อเรา   - ข้อ 09 Social Networks   - Facebook   - ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน   - ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี   - ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน   - ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   - ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   - คู่มือปฏิบัติงาน   - ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   - คู่มือประชาชน   - ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   - ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   - ข้อ 17 E – Service   - E-Service   - Facebook   - ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ   - ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   - ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   - ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   - ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ   - ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ   - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   - ผู้ชนะเสนอราคา   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง   - ประกาศผลราคากลาง   - ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   - ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   - ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   - ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   - ประกาศ นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม   - ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   - ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564   - ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   - ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   - ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   - ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   - ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   - ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   - คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   - ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต   - ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   - ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   - ช่องทางรับความคิดเห็นประชาชน   - Facebook   - ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   - กิจกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่น   - ประชุมติดตามแผนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
  - ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   - ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   - ประกาศเจตจำนงสุจริต   - มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   - ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   - ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   - ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   - ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   - ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2564   - ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พ.ศ.2564   - ประกาศ เรื่องนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม   - ประกาศ เจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม   - กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และการให้บริการประชาชนดีเด่น   - ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   - แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2560-2564)   - แผนป้องกันการทุจริต (e-PlanNACC) ประจำปี 2564   - ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันฯ ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)   - ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   - ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   - ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563   - ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563