"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
เอกสารดาวน์โหลด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   - แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565   - แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570   - แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 /2566   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 /2566   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 /2566   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 /2566   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 /2566   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5 /2566   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 6 /2566   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 7/2566   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566   - เทศบัญญิตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   - รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แยกตามงาน 11 แผนงาน 19 งาน   - 1งานงบกลาง   - 2งานบริหารทั่วไป   - 3งานวางแผนสถิติและวิชาการ   - 4งานบริหารงานคลัง   - 5งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   - 6งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   - 7งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   - 8งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   - 9งานศึกษาไม่กำหนดระดับ   - 10งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   - 11งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   - 12งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   - 13งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   - 14งานกีฬาและนันทนาการ   - 15งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   - 16งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   - 17งานก่อสร้าง   - 18งานส่งเสริมการเกษตร   - 19งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   - บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย   - บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567   - บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 อนุมัติเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567   - บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567   - บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567   - บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2567   - บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567
รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น