"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
นโยบาย

ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 1414 ครั้ง พิมพ์

ดาวน์โหลดไฟล์ นโยบาย

คำแถลงนโยบาย

ของ

นางสาวอุบล  ใจวรรณะ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

วันที่  14  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

***********************************************

เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
         ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน

                   ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
แม่สายมิตรภาพ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 48 ทศ  และมาตรา 48 เตรส (1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ดิฉัน นางสาวอุบล  ใจวรรณะ นายกเทศมนตรีตำบล
แม่สายมิตรภาพ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ในการกำหนดนโยบายบริหารราชการของดิฉันนั้น ได้กำหนดโดยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมาย
และระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารราชการของเทศบาล ทั้งนี้จะดำเนินการ
ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส เป็นไปตามความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาในระดับต่างๆ

บัดนี้ ดิฉันจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ในการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน เชื่อมโยงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค นโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท จนสามารถบรรลุแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เป็นเขตพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและความมั่นคงของจังหวัดเชียงราย โดยมีพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย พม่า ลาว จีน  ดังนั้นจึงเกิดการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ และการสื่อสารระหว่าง 4 ประเทศ  จึงเป็นการเอื้อต่อการพัฒนาของพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังได้มีประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 จำนวน 5 พื้นที่ โดยพื้นที่จังหวัดเชียงราย กนพ. ได้กำหนดให้ 21 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นต้นมาซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ซึ่งกำหนดให้มี

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน และโครงข่ายคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง ผลจากนโยบายดังกล่าวจะทำให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการพัฒนาแบบวิถีใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                   ดิฉัน จึงขอใช้วาระโอกาสอันสำคัญนี้ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
โดยมีนโยบายการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญหลักๆ จำนวน 5 ด้าน ดังนี้

 

  1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ โดยยึดบริบทของพื้นที่
    จนนำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับอาเซียน

1.1 พัฒนาทางคมนาคม ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ประชาชน การพัฒนาระบบระบายน้ำ สร้างและบำรุงแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกทางน้ำ และระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สนับสนุน
การจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค การพัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่างสาธารณะ และระบบไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร

1.2 ปรับภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพให้สะอาดสวยงามเป็นไปตามกฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร และจัดให้มีสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน รวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
และก่อประโยชน์อย่างสูงสุด

  1. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การเมืองแบบวิถีใหม่ โดยยึดหลักความมั่นคง
    มั่งคั่ง และยั่งยืน

          2.1 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

          2.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ บุคลากรในการดับเพลิง

          2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรมทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ส่งเสริมกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มวิสาหกิจอาชีพต่างๆ ในเขตพื้นที่

          2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างรอบด้าน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2.5 ส่งเสริมการศึกษา บำรุงศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา นันทนาการ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง และความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

  1. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                   3.1 พัฒนาอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
แบบพึ่งพาตนเอง ประชาชนอยู่ดีมีสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                   3.2 ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์เชิงธุรกิจในระยะยาว

                   3.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อประโยชน์
แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด

  1. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

                   4.1 จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตามอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา2019 (โควิด 19) โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก เป็นต้น

                   4.2 ส่งเสริมการสาธารณสุข การเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพ สุขอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

                   4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเป็นเครือข่ายสำคัญในการดูแลด้านสุขภาพ สุขอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่

                   4.4 จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                   4.5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน

  1. นโยบายด้านการพัฒนาองค์การ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

                   5.1 จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ การพัสดุ การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

                   5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
รองรับการพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจ และพร้อมรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน

                   5.3 พัฒนาการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง การจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้

5.4 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านการเงินการคลัง ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

                   สุดท้ายนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลตามนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้ จะได้รับการสนับสนุนจากสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพโดยรวมต่อไป

ขอบคุณค่ะ

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น