"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 983 ครั้ง พิมพ์

วิสัยทัศน์
 
 มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการโปร่งใส ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 
  
คำขวัญ
                  “ สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ          คุณภาพชีวิตที่สดใส
                   ก้าวไกลการศึกษา                              พระหยกล้ำค่า
                   ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง               รุ่งเรืองกสิกรรม ”
 

 พันธกิจ
                             (1)  ส่งเสริมการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
                             (2)  พัฒนาระบบการให้บริการ  ให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และพึงพอใจ
                             (3)  พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
                             (4)  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ  การคมนาคม  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
                             (5)  ส่งเสริมสนับสนุน  พัฒนาด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  และการสาธารณสุข  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
                             (6)  พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพ  ด้านการลงทุน  ให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
                             (7)  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาสิ่งแวดล้อม  สามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น