"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
กองคลัง
รายงานการเงิน
  - รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563   - รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   - การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563   - รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   - รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563   - รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564   - การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ   - รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564   - รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1   - รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2   - รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3   - รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2565   - รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565   - รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   - รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565   - รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)   - แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)   - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)   - ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผด 3 งวดที่ 1 ตุลาคม 2564-มกราคม 2565)   - ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผด 3 งวดที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565-พฤษภาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563   - ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผด.3 งวดที่ 1 ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)   - ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผด.3 งวดที่ 2 เมษายน 2564-มิถุนายน 2564)   - ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผด.3 งวดที่ 3 กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564)   - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564