"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
เอกสารดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไป

ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 11053 ครั้ง พิมพ์

ที่ตั้ง

                   เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอแม่สาย 5 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวศาลากลางจังหวัดเชียงราย 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับเทศบาลต่างๆ ดังต่อไปนี้
                   ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
                   ทิศใต้              ติดต่อกับ     เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
                   ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ     ตำบลเกาะช้างและตำบลศรีเมืองชุม
                   ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ     เทศบาลตำบลแม่สาย

เนื้อที่

                   มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน  20  ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 12,500 ไร่ โดยประมาณ

ลักษณะภูมิประเทศ

                   มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่การเกษตรกรรม

ลักษณะภูมิอากาศ

                   แบ่งออกได้เป็น  3  ฤดู (แบบมรสุม) คือ

 -  ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ28 องศาเซลเซียส

-  ฤดูฝน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ27 องศาเซลเซียส
-  ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ10 องศาเซลเซียส

      อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ25 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวต่ำสุดประมาณ 6 องศาเซลเซียส

เขตการปกครอง

                   จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ มีจำนวน  8  หมู่บ้าน  คือ
                             หมู่ที่  1   บ้านเหมืองแดงใต้                       
                             หมู่ที่  3   บ้านสันผักฮี้           
                             หมู่ที่  4   บ้านเวียงหอม                  
                             หมู่ที่  5   บ้านสันมะนะ           
                             หมู่ที่  6   บ้านป่ายางชุม         
                             หมู่ที่  9   บ้านสันทราย           
                             หมู่ที่  11  บ้านสันทรายใหม่    
                             หมู่ที่  13  บ้านเหมืองแดงปิยะพร                                                       
หมายเหตุ  หมู่ที่  6  บ้านป่ายางชุมมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพและบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย

           ประชากรในพื้นที่

                   ตารางแสดงจำนวนประชากรรวมในช่วง 2 ปีย้อนหลัง

ปี ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
2563 5,919 6,998 12,917 5,791
2564 6,598 7,948 14,546 6,665

         

ปี  2564
 
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
ครัวเรือน
ประชากร  
รวม
ชาย หญิง
1 บ้านเหมืองแดงใต้ 646 598 737 1,335
3 บ้านสันผักฮี้ 797 722 808 1,530
4 บ้านเวียงหอม 438 634 691 1,325
5 บ้านสันมะนะ 391 341 351 692
6 บ้านป่ายางชุม 893 918 1,127 2,045
9 บ้านสันทราย 633 686 787 1,473
11 บ้านสันทรายใหม่ 803 790 976 1,766
13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร 2,064 1,865 2,428 4,293
รวม 6,665 6,554 7,905 14,459

ที่มา :  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2564


ข้อมูลประชากรตำบลแม่สายที่อาศัยอยู่จริงตามข้อมูล จปฐ. ปี 2564  ประมวลผลสรุปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม2554    
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
1 บ้านเหมืองแดงใต้ 646
3 บ้านสันผักฮี้ 797
4 บ้านเวียงหอม 438
5 บ้านสันมะนะ 391
6 บ้านป่ายางชุม 893
9 บ้านสันทราย 633
11 บ้านสันทรายใหม่ 803
13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร 2,064
รวมทั้งหมด 6,665

 

รายชื่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

 

 


รายชื่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาย

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 ส.อ.พงศ์ปรีดา ปัญจขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 0-61798-9539
2 นายสุเทพ       อุ่นนันกาศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 0-85870-1682
3 นายปกรณ์กิตติ์     ยาใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 0-65638-3889
4 นายสูน          ปาเปาอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 0-85032-7598
5 นายวัฒนา       อินชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 0-87181-3539
6 นายจรูญ        เตสุภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 0-80494-5620
7 นายสิทธิศักดิ์    สวรรค์รักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 0-85002-7438
8 นางปาณิสรา     ใหญ่อินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 0-91688-5908
ข่าวประกวดราคา
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการขุดลอกหนองแรด หมู่ 4 บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย
12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัด หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย
17 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 85 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย
17 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปิยะพร 3 หมู่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร ตำบลแม่สาย
17 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 87 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้
16 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 90 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 2 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย
15 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 34 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชร.ถ.36-003 สายเลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้
29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 71 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย
07 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 168 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ท้ายบ้าน หมู่ 5 บ้านสันมะนะ
16 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 608 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางถนนทางหลวงท้องถิ่น (รหัสสายทาง ชร.ถ.36-002) ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC2 หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ผ่าน หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย ถึง หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย
18 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน 192 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทานหัวบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย
31 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน 308 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (จ่ายจากเงินสะสม 2565)
20 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน 310 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลขชร.ถ. 36-003 สายเลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
09 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 59 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย
17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 73 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองแรด หมู่ 4 บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 227 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 132 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเต็นท์ผ้าใบ เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 162 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฉากกั้นห้อง อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 156 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
06 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน 40 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วประจำเดือน เมษายน 2567
08 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 110 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วประจำเดือน มีนาคม 2567
01 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 72 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567)
01 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 101 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
05 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 125 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2567
01 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 100 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น