"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
สำนักปลัด
นางวิสุทธิ์กาญจน์ อึ้งอภิธรรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
สมรรถนะ
นางเกศินี จันทร์เลน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สมรรถนะ
นางเบญจมาศ อินธิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สมรรถนะ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
สมรรถนะ
นายภูมิชาย เอกมนสิการ
นิติกรปฏิบัติการ
สมรรถนะ
นางสาวยุภา รุ่งทวีพิทยากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สมรรถนะ
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
สมรรถนะ
นางชญาภา โชคสกุลโสภณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สมรรถนะ
นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สมรรถนะ
นางรติกร สุปินะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สมรรถนะ
นายชาญณรงค์ มหาวันดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สมรรถนะ
นายนันธรัตน์ สุวรรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
สมรรถนะ
นายประวิทย์ ขุนซาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สมรรถนะ
นายรณชัย พรหมปัญญา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
สมรรถนะ
นายพชรพล ประคำ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
สมรรถนะ
นางอัจฉลา ปาขันแก้ว
คนงาน
สมรรถนะ
นายพงศกรณ์ แสนหมาก
พนักงานดับเพลิง(มีทักษะ)
สมรรถนะ
นายอนุพล คำไร่
พนักงานขับรถยนต์
สมรรถนะ
นายกัมพล ปารี
คนสวน (ผู้มีทักษะ)
สมรรถนะ
นายนิตินัย บุญมายอง
พนักงานดับเพลิง
สมรรถนะ
นายเจริญชัย ยอดกันทา
คนงาน
สมรรถนะ
นายปริวัฒน์ ใจประเสริฐ
คนงาน
สมรรถนะ
นายวรวุฒิ ภิระจันทร์
พนักงานดับเพลิง
สมรรถนะ
นายบุญชัย ยี่แก้ว
คนงาน
สมรรถนะ
นายวิชชา ทาสูนย์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ผู้มีทักษะ)09 3614 6876
สมรรถนะ
นายสันต์ ปัญญาบุญ
พนักงานดับเพลิง
สมรรถนะ
นางสาวสิรภัทร ปินตาธรรม
คนงาน
สมรรถนะ
นายบุญยัง คำมณีเลิศ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(ทักษะ)
สมรรถนะ
นายณัฐดนัย นารัก
พนักงานขับรถยนต์
สมรรถนะ
นางเยาวรัตน์ เฉลียว
คนงาน
สมรรถนะ
นายวรภาส จินารินทร์
คนงานประจำรถขยะ
สมรรถนะ
นางสาวปรัชรี พิริยสถิตย์
พนักงานวิทยุ
สมรรถนะ
นายไพรจิตร มั่นคงคำ
นักการภารโรง
สมรรถนะ
นายอนุเดช พินิจ
คนงาน
สมรรถนะ
นายสมศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
พนักงานขับรถยนต์(มีทักษะ)08 6191 8937
สมรรถนะ
นายปาระมี นามมอญ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายทวีพงษ์ ศักดิ์เเสน
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายสุภาพ ก้อใจ
คนงานประจำรถขยะ
สมรรถนะ
นายจีระศักดิ์ วงค์ริยะ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายเล็ก จุมปารี
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายคำภีร์ คำภีระ
คนงานประจำรถขยะ
สมรรถนะ
นายชัยรับ ทะนันชัย
คนงานประจำรถขยะ
สมรรถนะ
นางยุพิน กันกอบ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายสงกรานต์ ไชยวงค์
คนงาน
สมรรถนะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น