"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
สำนักปลัด
นางวิสุทธิ์กาญจน์ อึ้งอภิธรรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
สมรรถนะ
นางเบญจมาศ อินธิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สมรรถนะ
นางรติกร สุปินะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สมรรถนะ
นายภูมิชาย เอกมนสิการ
นิติกรปฏิบัติการ
สมรรถนะ
นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สมรรถนะ
นายชาญณรงค์ มหาวันดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สมรรถนะ
นายประวิทย์ ขุนซาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สมรรถนะ
นายนันทรัตน์ สุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
สมรรถนะ
นางชญาภา โชคสกุลโสภณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สมรรถนะ
นายสมศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
พนักงานขับรถยนต์
สมรรถนะ
นายวิชชา ทาสูนย์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
สมรรถนะ
นายรณชัย พรหมปัญญา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
สมรรถนะ
นายกัมพล ปาลี
นักการภารโรง
สมรรถนะ
นายนัฐดนัย นารัก
พนักงานขับรถยนต์
สมรรถนะ
นายอนุพล คำไร่
คนงาน
สมรรถนะ
นายพงศกรณ์ แสนหมาก
พนักงานดับเพลิง
สมรรถนะ
นายสันต์ ปัญญาบุญ
พนักงานดับเพลิง
สมรรถนะ
นายวรวุฒิ ภิระจันทร์
พนักงานดับเพลิง
สมรรถนะ
นายนิตินัย บุญมายอง
พนักงานดับเพลิง
สมรรถนะ
นายบุญชัย ยี่แก้ว
คนงาน
สมรรถนะ
นายปริวัฒน์ ใจประเสริฐ
คนงาน
สมรรถนะ
นางสาวกัญญารัตน์ จุมปารี
คนงาน
สมรรถนะ
นายวรภาส จินารินทร์
คนงานประจำรถขยะ
สมรรถนะ
นายคำภีร์ คำภีระ
คนงานประจำรถขยะ
สมรรถนะ
นายสุภาพ ก้อใจ
คนงานประจำรถขยะ
สมรรถนะ
นายวรวุฒิ สุทธาวงค์
คนงานประจำรถขยะ
สมรรถนะ
นายบุญยัง คำมณีเลิศ
คนงาน
สมรรถนะ
นายสงกรานต์ ไชยวงค์
คนงาน
สมรรถนะ
นายเจริญชัย ยอดกันทา
คนงาน
สมรรถนะ
นายพชรพล ประคำ
คนงาน
สมรรถนะ
นายอนุเดช พินิจ
คนงาน
สมรรถนะ
นายจีระศักดิ์ วงค์ริยะ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายเล็ก จุมปารี
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายปาระมี นามมอญ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายทวีพงษ์ ศักดิ์เเสน
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นางยุพิน กันกอบ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายไพรจิตร มั่นคงคำ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นางสาว. วราภรณ์ กันใจ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นางอัจฉลา ปาขันแก้ว
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น