"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
เอกสารดาวน์โหลด
กองการศึกษา
นางสาวจารุณี สายน้ำเย็น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
สมรรถนะ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
สมรรถนะ
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
สมรรถนะ
นางสุธาสินี ติยะกว้าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สมรรถนะ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
สมรรถนะ
นางสาวธนิดา วังยาว
คนงาน
สมรรถนะ
-ว่าง-
คนงาน
สมรรถนะ
นางสาวชลกร มูลชนะ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
สมรรถนะ
นางสาวธัญญาภรณ์ หลวงสิทธิ์
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
-ว่าง-
ผู้อำนวยการ ศพด.
สมรรถนะ
นางสาวสุวภัทร พิระจันทร์
ครู คศ.2
สมรรถนะ
นางเพ็ญศรี เฒ่ามูลละ
ครู คศ.2
สมรรถนะ
นางลักษมีแข คลทรงแสน
ครู คศ.2
สมรรถนะ
นางรัตน์ ใจภิภักดิ์
ครู คศ.2
สมรรถนะ
นางสาวขวัญใจ ศักดิ์แสน
ครู คศ.1
สมรรถนะ
นางสาวปุณยวีร์ ทองสุข
ครู คศ.1
สมรรถนะ
นางสาวลลิตา แก้วธิมา
ผู้ดูเเลเด็ก
สมรรถนะ
นางประวีณา พ้นภัย
ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)
สมรรถนะ
นางสาวรุ่งนภา ปัญญี
ผู้ดูเเลเด็ก
สมรรถนะ
นางสาวกรกมล จันต๊ะคาด
ผู้ดูแลเด็ก
สมรรถนะ
นางสาวฉัตรฑริกา พงษ์สุวรรณ
ผู้ดูเเลเด็ก
สมรรถนะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น