"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
งานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)   - ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ พ.ศ.2562   - ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น   - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562 ลว.15 ส.ค.62   - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561   - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   - ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560   - ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   - ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขั้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ลว.28 ม.ค.62   - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.   - แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ทต.แม่สายมิตรภาพ   - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ลว.16 พ.ค.62   - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน   - ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ฉ.2 พ.ศ.2563   - ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 ลว.26 มิ.ย.62   - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563 ลว.2 มิ.ย.63 (การประเมินฯ)   - ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   - ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ   - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 และหมวด 9)   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2559   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2559   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ พ.ศ.2562 ลว.26 มิ.ย.62   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ พ.ศ.2559   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลว.15 ส.ค.62   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ พ.ศ.2559   - ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   - ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566   - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   - นโยบายคุณธรรม จริยธรรม   - ประกาศข้อตกลงในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   - ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พ.ศ.2564   - ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2564   - ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พ.ศ.2564   - ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พ.ศ.2565   - ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พ.ศ.2565   - ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2565   - ประกาศข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยาบุคคล
  - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยาบุคคล ปี 2564   - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   - แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)   - ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการ การลา การมาทำงานสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565   - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มอบหมายงาน
  - มอบหมายงาน   - 01.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง   - 02.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล   - 03.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง   - 04.การมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน   - 05.มอบหมายงานเเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา   - 06.มอบหมายงานเเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลเเละพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล   - 07.มอบหมายงานเเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ   - 08.การแบ่งงานการบริหารงานเเละมอบหมายหน้าที่การงานในความรับผิดชอบของกองคลัง   - 09.มอบหมายงานเเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลเเละพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   - 10.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   - 11.มอบหมายงานเเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลเเละพนักงานจ้างในสำนักปลัดเทศบาล   - 12.การมอบหมายงานเเละหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง   - 13.การมอบหมายงานเเละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลเเละพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา   - 14.รายงานผลการดำเนินงามตามที่ได้รับมอบหมายในตำเเหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564