"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
เอกสารดาวน์โหลด
ข้อมูลดาวน์โหลด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
  - กฎหมาย   - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2562   - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496   - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542   - พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561   - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2563   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ พ.ศ.2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ.2564   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ   - เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน 2553   - เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย   - .เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย   - เทศบัญญัติ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   - เทศบัญญัติฯ การควบคุมไฟป่าและฝุ่นละออง   - เทศบัญญัติฯ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่   - เทศบัญญัติฯ ตลาด ฉ.2 2564   - เทศบัญญัติฯ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   - เทศบัญญัติฯ หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย 2   - จดหมายข่าวมิตรภาพนิวส์   - จดหมายข่าวมิตรภาพนิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2566   - จดหมายข่าวมิตรภาพนิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2567 "หลี่กเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา"   - จดหมายข่าวมิตรภาพนิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2567 "ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"   - จดหมายข่าวมิตรภาพนิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน 2567 "เชิญชวนใช้ระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน"   - จดหมายข่าวมิตรภาพนิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2567
คู่มือประชาชน
  - คู่มือประชาชน   - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   - การจดทะเบียนพาณิชย์   - ภาษีป้าย   - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   - แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)   - คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ตามมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.9)   - คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.10)
คู่มือปฏิบัติงาน
  - คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   - คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น   - คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น   - คู่มือการร้องเรียน   - คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์   - คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   - คู่มือการปฎิบัติงานของเทศบาล   - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน   - คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย   - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี   - คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง   - คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ   - คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - คู่มือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - คู่มือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
กฏหมายน่ารู้
  - พระราชบัญญัติ   - พรบ./พรก.   - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496   - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2562   - พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561   - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   - พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561   - พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542   - ระเบียบ   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ พ.ศ. 2560   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561   - กฎระเบียบกระทรวง   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ พ.ศ. 2559   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ พ.ศ.2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2563   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ.2564   - ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่3) พ.ศ.2564   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562   - แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร   - หนังสือเวียน/สั่งการ   - กค (กวจ) 0405.2/ว 845 เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   - ประมวลจริยธรรม   - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   - ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
  - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2563   - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   - สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2564   - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   - สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใน ประจำปี พ.ศ.2565   - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   - สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   - สถิติการให้บริการประจำปี   - สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)   - สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)   - สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การป้องกันการทุจริต
  - ์No Gift Policy   - นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   - ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567   - กิจกรรม No Gife Policy   - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566   - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี 2566   - นโยบายเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม)   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   - เจตสำนงสุจริต   - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2564   - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2565   - มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565   - มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566   - ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2567   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566   - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA   - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563   - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564   - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565   - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566   - สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   - สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566   - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   - การดำเนินการตาม ITA ประจำปี พ.ศ.2565   - การดำเนินการตาม ITA ประจำปี พ.ศ.2566   - ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   - กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และบริการประชาชนดีเดีน ประจำปี 2565   - กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม   - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี 2565   - ประกาศมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล   - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   - การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน   - การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567   - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   - กิจกรรมรับนโยบายไม่รับของขวัญ   - การประชุมติดตามการดำเนินการตามมาตรการ ITA   - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - QR Code แบบวัด EIT   - QR Code ประจำปีงบประมาณ 2566
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  - มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.6/ว 554 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   - สรุปมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   - คู่มือมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   - ประกาศช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  - หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566   - คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ที่ 485/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ลงวันที่ 23 มกราคม 2567   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มิ.ย. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลว. 11 ต.ค. 60 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขอ   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลว. 29 พ.ย. 60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 2875 ลว. 20 ธ.ค. 60 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลว. 22 ก.พ. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 580 ลว. 28 ก.พ. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว3336 ลว. 18 ต.ค. 61 เรื่อง หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508 ลว. 20 ธ.ค. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0935 ลว. 11 ก.พ. 62 เรื่อง หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว1687 ลว. 26 เม.ย. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3185 ลว. 9 ส.ค. 62 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ก   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/14146 ลว. 5 ก.ย. 62 เรื่อง ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้า   - หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ กระทรวงการคลัง   - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556   - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559   - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3 ว 35 ลว 26 มี.ค. 56 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 144 ลว. 20 พ.ย. 58 เรื่อง การรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ข้อ 5.1.14 (กรณีภัยหนา   - หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550   - ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเเละกำหนดราคากลางสิ่งของสำรองจ่าย พ.ศ.2559   - หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   - ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ซึ่งทำการไกล่เกลี่ยพยานและผู้เกี่ยวข้องในการไกล่เกลี่ยเพื่อขจั   - ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555   - ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ   - ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ   - ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เรื่อง ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ   - ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์รายได้ของผู้ขอรับการช่วยเหลือที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี   - ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ   - ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553   - ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ. 2552   - ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560   - ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลค   - ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายว่าความแก้ต่างแก่คนพิการ พ.ศ. 2552   - กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556   - กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555   - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหร   - หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   - ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยค่าเลี้ยงดูเด็กแก่ครอบครัวอุปถัมภ์และ/หรือช่วยเหลือเครื่องอุปโภคแก่เด็กตามความจำเป็น พ.ศ. 2548   - ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยวิธีการให้การสงเคราะห์เด็ก พ.ศ. 2547   - ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ. 2529   - ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2559   - หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   - ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจำเป็นอย่างท   - ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี   - ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในการบริการสาธารณะอื่น   - ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาปร   - ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552   - กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548   - หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.6/38397 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม   - หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์   - ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง กำหนดประเภทหรือลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้   - ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง   - ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2547   - ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540   - ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552   - โรคติดต่อ   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 774 ลว. 20 มี.ค. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลว. 10 เม.ย. 61 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธ   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว2127 ลว. 10 ก.ค. 61 เรื่อง ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ   - โรคพิษสุนัขบ้า   - พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535   - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558   - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560   - กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535   - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 2559   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1635 ลว. 22 ก.ย. 57 เรื่อง ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1203 ลว. 15 มิ.ย. 58 เรื่อง การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 788 ลว. 20 เม.ย. 59 เรื่อง ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลว. 12 ม.ค. 60 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 351 ลว. 15 ก.พ. 60 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลว. 24 ก.พ. 60 เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 929 ลว. 4 พ.ค. 60 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลว. 14 ธ.ค. 61 เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1049 ลว. 15 มี.ค. 62 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1602 ลว. 26 เม.ย. 62 เรื่อง การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด   - แบบฟอร์มคำขอรับการช่วยเหลือ   - แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)   - แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย วาตภัย พายุ ฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บ   - แบบสำรวจความเสียหายของผู้ประสบวาตภัยจังหวัดเชียงราย แบบ สภ01   - บัญชีการจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย แบบ สภ03   - แบบใบมอบอำนาจให้ดำเนินการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแทน
การปริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  - นโยบายดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   - สำนักงาน สีเขียว (Green Office)   - คู่มือมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   - รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้าและเชื้อเพลิง   - จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนการบริหารจัดการขยะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม   - รณรงค์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในพื้นที่ ส่งเสริมการใช้ทางจักรยาน   - ใปปะหน้าข้อ 69 จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: LPA ประจำปี 2567   - ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)   - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อมการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าฉลากเขียว ฉลากเบอร์ 5,ฉลากคาร์บอน,จัดซื้อสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผลิตภัณฑ์ Upcycle)   - การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม   - ปรับเปลี่ยนภาชนะบรรจุอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมโดยใช้วัสดุย่อยสลายได้   - กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง   - การจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง   - กิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   - การนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในการกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบฐานข้อมูล/ข้อมูล/รายงาน พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง   - ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน หนองแรด   - จัดการต้นไม่ (นอกแปลงปลูก) มะฮอกกานีใบเล็ก   - ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง-จัดการต้นไม้(นอกแปลงปลูก) โพธิ์   - รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้าและเชื้อเพลิง   - สรุปปริมาณการใช้ทรัพยากรของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำเดือนตุลาคม 2566   - สรุปปริมาณการใช้ทรัพยากรของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   - สรุปปริมาณการใช้ทรัพยากรของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2566   - สรุปปริมาณการใช้ทรัพยากรของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำเดือนมกราคม 2567   - สรุปปริมาณการใช้ทรัพยากรของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   - สรุปปริมาณการใช้ทรัพยากรของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำเดือนมีนาคม 2567   - สรุปปริมาณการใช้ทรัพยากรของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำเดือนเมษายน 2567
การดำเนินงานนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  - ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   - คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนานโยบายและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   - ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   - ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566   - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามมาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   - คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพแต่งตั้งผู้ดูและรักษารถและควบคุมการใช้รถเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพและกำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   - การจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - คู่มือแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) เรื่อง รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   - ตัวอย่างหลักฐาน LPA 2563 ข้อ 178-179 ก๊าซเรือนกระจก   - แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ส่วน1_P1-139   - แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ส่วน2การจัดทำแผนลดก๊าซเรือนกระจกP140-208   - แผนดำเนินงานนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   - กฎหมาย/ระเบียนหนังสือที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดกาษก๊าซเรือนกระจก   - 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Carbon Footprint for Organization: CFO) และการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรื   - 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ลงวันที่ 9 มกราคม 2563   - 3. หนังสือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่ อบก ๒๕๖๓.๐๘/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓   - ๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๐๐๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓   - ๕. หนังสือแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมที่ประเทศกาหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ในการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประเทศไทยโดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว   - 6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565   - 7. หนังสือแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมที่ประเทศกาหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (Thailand’s 2nd Updated Nationally Determined Contribution: NDC) ในการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประเทศไทยโ
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  - การดำเนินการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ(Smart City) ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - แผนการดำเนินการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)   - การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)   - แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ   - คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - ประกาศรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ   - ขอยกเลิกการขอรับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ แต่ยังคงไว้ซึ่งสถานภาพความเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ   - การประเมินผลการดำเนินงานจากประชาชน/หน่วยงาน   - รางวัลการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) จากหน่วยงานราชการ   - ตราสัญลักษณ์การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)   - การจัดทำนวัตกรรมองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0   - การจัดทำแผน/ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม และการดำเนินการตามแผน (ปฏิทินดำเนินการ)   - ผลผลิตนวัตกรรมเชิงประจักษ์ และจัดทำรายงานการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม   - การนำนวัตกรรมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย   - การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลผลิตนวัตกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ   - ระบบการบริหารจัดการปัญหาเมืองผ่านแพลตฟอร์ม TRAFFY FONDUE   - การติดตามผลการดำเนินงานและประเมินความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม   - ผลการประเมินความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบประเมินฯ   - การดำเนินการระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)   - ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน   - รายละเอียด/คำอธิบาย/วิธีใช้งานของระบบดังกล่าว ผ่านหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน   - ข้อมูลสถิติผู้ขอใช้บริการระบบ   - รายงานการตอบสนองต่อผู้ขอใช้บริการ   - การเข้าใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล (DIGITAL GOVERNMENT PLATFORM)   - การประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน   - การส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยรูปแบบกระบวนการทางดิจิทัลในกระบวนงานต่าง ๆ   - ระบบแสดงความคิดเห็นผ่าน LINE Official Account และไลน์โอเพนแชท   - ระบบสารสนเทศ เว็ปไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่าง ๆ ตามมาตรฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ   - การจัดทำฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - บประมาณรายจ่าย ประจำปี   - รายการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - แผนการดำเนินงาน   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   - รายงานการประชุมสภา   - ประกาศเชิญชวนทั่วไป   - ประกาศสอบราคา ประกวดราคา   - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง   - สัญญาซื้อขาย และสัญญาจ้าง   - ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี   - แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี   - รายชื่อผู้เข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้จัดให้มีขึ้น   - ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)   - ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)   - รายงานผลการตรวจสอบอาคาร   - ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   - คู่มือสำหรับประชาชน   - รายชื่อประชาชนที่ได้รับ ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566   - รายงานการเงินประจำปีรวมทั้งเอกสาร ข้อมูล และผลการปฏิบัติราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น