"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ข้อมูลดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน
  - คู่มือประชาชน   - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   - การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   - การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   - การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   - การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   - การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   - การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   - การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสารธารณะ   - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   - การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   - การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   - การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   - การแจ้งขุดดิน   - การแจ้งถมดิน   - การรับชำระภาษีป้าย   - การจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือปฏิบัติงาน
  - คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   - คู่มือการร้องเรียน   - คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์   - คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   - คู่มือการควบคุมภายใน   - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน   - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
กฏหมายน่ารู้
  - พระราชบัญญัติ   - พรบ./พรก.   - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496   - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2562   - พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561   - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   - พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561   - พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542   - ระเบียบ   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ พ.ศ. 2560   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561   - กฎระเบียบกระทรวง   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ พ.ศ. 2559   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ พ.ศ.2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2563   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ.2564   - ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่3) พ.ศ.2564   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562   - แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร   - หนังสือเวียน/สั่งการ   - กค (กวจ) 0405.2/ว 845 เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
การป้องกันการทุจริต
  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   - เจตสำนงสุจริต   - มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2564   - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2565   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565   - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA   - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563   - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564   - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   - การดำเนินการตาม ITA ประจำปี พ.ศ.2565   - สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   - สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   - กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และบริการประชาชนดีเดีน ประจำปี 2565   - กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม   - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี 2565   - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   - การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน   - การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - การประชุมคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน   - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   - กิจกรรมรับนโยบายไม่รับของขวัญ   - การประชุมติดตามการดำเนินการตามมาตรการ ITA