"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
งานนิติการ
แผนป้องกันการทุจริต
  - แผนป้องกันการทุจริตประจำปี   - แผนป้องกันการทุจริต (e-PlanNACC) ประจำปี 2563   - แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2560-2564)   - แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563   - แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564   - แผนป้องกันการทุจริต (e-PlanNACC) ประจำปี 2564   - แผนป้องกันการทุจริต (e-PlanNACC) ประจำปี 2565   - แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันฯ ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันฯ ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันฯ ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันฯ ประจำปี 2563   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันฯ ประจำปี 2564