"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
เอกสารดาวน์โหลด
คุณธรรมจริยธรรม'67
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496   - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562   - ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563   - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564   - การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   - ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น