"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
เอกสารดาวน์โหลด
สำรวจเจตนารมณ์

ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2567 เปิดอ่าน 320 ครั้ง พิมพ์

ข้อมูลเตรียมการสำรวจเจตนารมณ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
กรณีผู้ใหญ่บ้าน 3 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้,หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม และหมู่ที่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร) แจ้งความประสงค์

ขอแยกพื้นที่ออกจากเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพเพื่อไปรวมกับเทศบาลตำบลแม่สาย

เอกสารอ้างอิงประกอบ
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.6/ว5916 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.6/ว4361 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เรื่อง แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐาน และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

3.หนังสือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเหมืองแดงใต้ หมู่ที่ 1 เรื่อง ขอรวมพื้นที่การพัฒนาหมู่บ้านกับเทศบาลตำบลแม่สาย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมรายงานการประชุมและประชาคมหมู่บ้านเหมืองแดงใต้ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 และบัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ
 บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมประชาคมบ้านเหมืองแดงใต้ หมู่ที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566

4.หนังสือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านป่ายางชุม หมู่ที่ 6 เรื่อง ขอรวมพื้นที่การพัฒนาหมู่บ้านกับเทศบาลตำบลแม่สาย ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมบันทึกการประชุมประชาคมบ้านป่ายางชุม หมู่ที่ 6 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 และบัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ
 บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมประชาคมบ้านป่ายางชุม หมู่ที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566
5.หนังสือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านปิยะพร หมู่ที่ 13 เรื่อง ขอรวมพื้นที่การพัฒนาหมู่บ้านกับเทศบาลตำบลแม่สาย ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมระเบียบวาระการประชุมฯ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 และบัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ
 บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมประชาคมบ้านเหมืองแดงปิยะพร หมู่ที่ 13 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566
6.เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จัดทำหนังสือสอบถามนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ที่ ชร 57001/227 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอประสานข้อมูลการสำรวจเจตนารมณ์รับพื้นที่และแยกพื้นที่หมู่บ้านรวมกับเทศบาลตำบลแม่สาย
7.เทศบาลตำบลแม่สาย มีหนังสือแจ้งข้อมูลให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ ชร 52301.6/620 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอประสานข้อมูลการสำรวจเจตนารมณ์รับพื้นที่และแยกพื้นที่หมู่บ้านรวมกับเทศบาลตำบลแม่สาย
-โดยระบุในขั้นตอนนี้ เป็นการรับรวมหรือแยกพื้นที่เท่านั้น การยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแม่สายนั้นเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สายที่จะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
8.เทศบาลแม่สายมิตรภาพ โดยนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้แจ้งเรื่องหนังสือแจ้งความประสงค์ของผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 หมู่บ้าน ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีการเชิญผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการดังกล่าว
9.แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการรับรวมหรือแยกพื้นที่ 3 หมู่บ้านเข้าไปเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่สายตามคำร้องของผู้ใหญ่บ้าน ก่อนดำเนินการสำรวจเจตนารมณ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (จำนวน 8 หมู่บ้าน) 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การยุบ รวม แก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวเขต รับพื้นที่และแยกพื้นที่หมู่บ้านรวมกับเทศบาลตำบลแม่สาย
ท่านสามารถศึกษาคำชี้แจง ข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสีย การยุบ รวม แก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวเขต รับพื้นที่และแยกพื้นที่หมู่บ้านรวมกับเทศบาลตำบลแม่สาย
ตามลิงก์เอกสาร https://www.maesaimittraphap.go.th/main.php?type=33
หรือสแกน QR-Code ที่ปรากฎเป็นการล่วงหน้า

ร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาเตรียมสำรวจฯ (ข้อมูล ณ 12 มิถุนายน 2567)
https://forms.gle/Hxf4eSKVmG2aTNP38

10.ขั้นตอนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.6/ว5916 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
11.วิเคราะห์ผลกระทบจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ตามข้อ 9 และการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  •  ผลกระทบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  • ผลกระทบต่อประชาชน
  • ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่
  • จำนวนประชากรที่ขอแยกพื้นที่ 3 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้,หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม และหมู่ที่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร)
  • จำนวนประชาชนที่คงอยู่ไม่แยกพื้นที่ 5 หมู่บ้าน (
  • ข้อมูลแผนที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  • ข้อมูลรายได้  ที่จัดเก็บเอง แยกเป็นรายหมู่บ้าน
  • ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ แยกเป็นรายหมู่บ้าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

12.การสำรวจแบบสอบถามและการให้แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     (1)คำชี้แจงว่าเป็นการสอบถามเพื่อสำรวจเจตนารมณ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (2)ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างอำนาจหน้าที่ ข้อดี ข้อเสีย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะหรือเขตว่ามีส่วนที่แตกต่างกันอย่างไร
     (3)ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยในการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (4)ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (เฉพาะการสำรวจแบบสอบถาม)

13.เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจเจตนารมณ์แล้วเสร็จ ให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ
14.ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การยุบ รวม แก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวเขต รับพื้นที่และแยกพื้นที่หมู่บ้านรวมกับเทศบาลตำบลแม่สาย 
 
แบบสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน เรื่อง การยุบ รวม แก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวเขต รับพื้นที่และแยกพื้นที่หมู่บ้านรวมกับเทศบาลตำบลแม่สาย

 

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการขุดลอกหนองแรด หมู่ 4 บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย
12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัด หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย
17 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 85 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย
17 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปิยะพร 3 หมู่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร ตำบลแม่สาย
17 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 87 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้
16 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 90 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 2 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย
15 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 34 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชร.ถ.36-003 สายเลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้
29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 71 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย
07 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 168 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ท้ายบ้าน หมู่ 5 บ้านสันมะนะ
16 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 608 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางถนนทางหลวงท้องถิ่น (รหัสสายทาง ชร.ถ.36-002) ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC2 หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ผ่าน หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย ถึง หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย
18 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน 192 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทานหัวบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย
31 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน 308 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (จ่ายจากเงินสะสม 2565)
20 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน 310 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลขชร.ถ. 36-003 สายเลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
09 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 59 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย
17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 73 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองแรด หมู่ 4 บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 227 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 132 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเต็นท์ผ้าใบ เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 162 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฉากกั้นห้อง อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 156 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
06 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน 40 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วประจำเดือน เมษายน 2567
08 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 110 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วประจำเดือน มีนาคม 2567
01 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 72 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567)
01 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 101 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
05 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 125 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2567
01 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 100 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น