"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
เอกสารดาวน์โหลด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace)
  - สุขภาวะในองค์กร Happy8   - คู่มือสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ   - 10เคล็ดลัดเพื่อสุขภาวะที่ดีในการทำงาน   - คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาวะชุมชน   - กลยุทธ์เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข   - สุขภาพของพนักงาน คือพื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข   - จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ   - 1กิจกรรม Happy Body การส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ   - 2กิจกรรม Happy Heart การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร   - 3กิจกรรม Happy Society การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร   - 4กิจกรรม Happy Relax การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย   - 5กิจกรรม Happy Brain การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ   - 6กิจกรรม Happy Soul การส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต   - 7กิจกรรม Happy Money การส่งเสริมด้านการออมและการวางแผนในการใช้จ่าย   - 8กิจกรรม Happy Family การส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง   - ประกาศนโยบายสร้างองค์กรสุขภาวะเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาคนทำงาน   - การกำหนดแผนดำเนินการองค์กรสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   - ร่างแผนดำเนินงาน8ด้าน24โครงการ   - บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย   - แบบสำรวจความสุขในการทำงานของบุคลากร ก่อน ดำเนินการองค์กรสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   - แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   - แต่งตั้งคณะกรรมการนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) เพื่อเป็นตัวแทนหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
  - การแต่งตั้งคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - 1)คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - 2)รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - 3)ข่าวการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน   - การสำรวจและจัดทำทะเบียนหญิงตั้งครรภ์เช่น จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ สถิติทารกคลอดก่อนกำหนดหรือเสียชีวิต และ ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพที่ครบถ้วนสม   - 1)ฐานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์รายบุคคล ในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   - 2)ฐานข้อมูลการช่วยเหลือและส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ ในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   - การดำเนินการช่วยเหลือเพื่อพาหญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ เช่นการจัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line)   - 1)มีการตั้งไลน์กลุ่ม ในการดูแล ติดตาม หญิงตั้งครรภ์ ซึ่งในกลุ่มไลน์ จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปแม่สาย และโรงพยาบาลเชียงแสน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขของทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าท   - การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด   - 1)การออกหนังสือประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด,สัญญาณเตือนที่ควรไปโรงพยาบาล และการฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์   - 2)มีการออกเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และมอบเอกสารการปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อลดการคลอดก่อนกำหนดแก่หญิงตั้งครรภ์   - การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด การ อบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรมทางกาย   - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปี 2567
นโยบายเกี่ยวกับจังหวัดสะอาด / ท้องถิ่นน่าอยู่เเละเเนวทางการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2567   - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2567   - การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย   - การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย   - ข้อมูลทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 76 จังหวัด (ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)   - ข้อมูลทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 76 จังหวัด (ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น