"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
เอกสารดาวน์โหลด
ประวัติความเป็นมา

ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2567 เปิดอ่าน 2373 ครั้ง พิมพ์

  ดินแดนเหนือสุดในสยาม นามว่า  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  มีประวัติการอยู่อาศัยของคนไทยมายาวนานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  และตำนานสิงหนวัติ บริเวณพื้นที่แห่งนี้ คือ เวียงสตวง หรือ เวียงพางคำ  ดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองมากที่สุดในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งดินแดนล้านนาที่ได้รวบรวมคนไทยในการต่อสู้เพื่อเอกราช สามารถ ขับไล่ขอมจนสร้างบ้านแบ่งเมืองให้เจริญรุ่งเรืองบริบูรณ์ดั่งทรัพย์ในดิน สินในน้ำ  ศาสนาและวัฒนธรรมมายาวนาน จนถึงสมัยพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีที่มีความสามารถทางทหารได้ยึดดินแดน ล้านนารวมทั้ง  ล้านช้างและ กรุงศรีอยุธยา ทำให้ดินแดนแห่งนี้ต้องถูกเผาทำลาย  และถูกสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งตามแต่ผู้ยึดครองจะบัญชา
            จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5  จึงมีผู้คนเริ่มอพยพมาจากจังหวัดลำพูนมาตั้งบ้านเรือนที่เหมืองแดง และได้กลับไปบอกญาติ พี่ น้อง ว่าเมืองเชียงแสนนี้บริบูรณ์  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว พื้นดินอุดมสมบูรณ์  จึงมีการหลั่งไหลของผู้คนทั้งจังหวัดลำพูน  จังหวัดลำปาง  จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดแพร่เข้ามาอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ  จนปี พ.ศ. 2493  กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดตั้งให้เป็นอำเภอแม่สายประกอบด้วยตำบลแม่สาย  ตำบลเกาะช้าง  ตำบลโป่งผา  ตำบลห้วยไคร้  และต่อมาได้แยกตำบลเพิ่มเติมประกอบด้วยตำบลศรีเมืองชุม  ตำบลโป่งงาม  ตำบลเวียงพางคำ 
        เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  16 ธันวาคม  พ.ศ. 2539  ตามมาตรา 40  และมาตรา  41  แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และต่อมาได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สายเป็นเทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552สัญลักษณ์ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ)

ความหมายของสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

พระธาตุดอยเวา  เป็นพระธาตุที่เชื่อกันว่ามีความเก่าแก่รองจากพระธาตุดอยตุง เป็นสิ่งศักดิ์      คู่เมืองแม่สาย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวแม่สาย พระธาตุดอยเวา สร้างในพ.ศ. 296 ในรัชสมัยพระองค์เวา รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ ผู้ครองนครโยนกนาคพันธุ์ โดยชื่อนั้นได้นำมาจาก     พระนามของพระองค์เวา

แมงป่องช้าง (แมงเวา) เป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นเครื่องรำลึกถึงพระองค์เวา ตำนานที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระธาตุดอยเวาและเมืองแม่สาย แมงเวา ภาษากลางคือ แมลงป่องช้าง ชื่อดอยเวา ว่ากันว่ามาจากชื่อของพระองค์เวา หรือขุนควัก กษัตริย์พระองค์ที่ 10 ในราชวงศ์สิงหนวัติ ผู้ครองนครโยนก       นาคพันธุ์หรือเมืองเชียงแสนโบราณ บางตำนานเชื่อว่าสมัยพระองค์เวาเป็นเด็กคงจะชอบขุดรูแมงป่องช้างเล่น แต่มีเรื่องในตำนานเชียงแสนเล่าไว้ว่า ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่ ได้เสด็จมาที่ดอยน้อยบนฝั่งแม่น้ำสายพร้อมกับพระสารีบุตร แล้วมีแมงเวาออกจากโพรงมากราบไหว้ พระสารีบุตรเกิด     ความสงสัย พระพุทธองค์ได้ทรงบอกว่า ดอยแห่งนี้ต่อไปจะได้ชื่อว่าดอยเวา แมงป่องตัวนี้จะได้ไปเกิดเป็นลูกพญา และจะเป็นผู้มาสร้างพระเจดีย์ขึ้นบนดอยนี้

ท้องฟ้าและเมฆ  มีความหมายคือ ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพมีสภาพอากาศที่ดี บรรยากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส

ลายไทย หมายถึง การทำนุบำรุงพุทธศาสนา การอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

สายน้ำและปลา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก

ข่าวประกวดราคา
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการขุดลอกหนองแรด หมู่ 4 บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย
12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัด หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย
17 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 85 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย
17 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปิยะพร 3 หมู่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร ตำบลแม่สาย
17 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 87 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้
16 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 90 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 2 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย
15 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 34 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชร.ถ.36-003 สายเลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้
29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 71 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย
07 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 168 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ท้ายบ้าน หมู่ 5 บ้านสันมะนะ
16 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 608 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางถนนทางหลวงท้องถิ่น (รหัสสายทาง ชร.ถ.36-002) ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC2 หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ผ่าน หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย ถึง หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย
18 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน 192 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทานหัวบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย
31 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน 308 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (จ่ายจากเงินสะสม 2565)
20 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน 310 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลขชร.ถ. 36-003 สายเลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
09 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 59 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย
17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 73 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองแรด หมู่ 4 บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 227 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 132 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเต็นท์ผ้าใบ เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 162 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฉากกั้นห้อง อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 156 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
06 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน 40 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วประจำเดือน เมษายน 2567
08 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 110 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วประจำเดือน มีนาคม 2567
01 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 72 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567)
01 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 101 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
05 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 125 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2567
01 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 100 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น