"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน
  - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   - การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   - การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   - การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   - การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   - การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   - การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   - การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสารธารณะ   - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   - การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   - การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   - การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   - การแจ้งขุดดิน   - การแจ้งถมดิน   - การรับชำระภาษีป้าย   - การจดทะเบียนพาณิชย์