"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
คณะผู้บริหาร
นางสาวอุบล ใจวรรณะ
นายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพ 085-0292160
สมรรถนะ
นายสุริยา คนทรงแสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ 081-915506
สมรรถนะ
นายบรรจง ณ ลำพูน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพ 081-0265884
สมรรถนะ
นายศุภชัย แปงใจ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ 065-8424579
สมรรถนะ
นายศิริ จันทิมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพ 081-9987775
สมรรถนะ