"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
กองคลัง
นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
สมรรถนะ
นางฉัตรทอง เสริมสุขรัตนกุล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
สมรรถนะ
นางอ้อมอรุณ สมเสมอใจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สมรรถนะ
นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ
สมรรถนะ
นางสาวอรทัย โยศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สมรรถนะ
นายสุทธิพงษ์ ฟองอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สมรรถนะ
นางสาวพิมพร อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สมรรถนะ
นายเอกชรินทร์ วงค์ริยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
สมรรถนะ
นางสาวแนน อนานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
สมรรถนะ
นางสาวชฎาพร ธรรมลังกา
พนักงานจ้างทั่วไป
สมรรถนะ
นางสาวมาริษา ไชยมงคล
พนักงานจ้างทั่วไป
สมรรถนะ