"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ข้อมูลทั่วไป

ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 1858 ครั้ง พิมพ์

ที่ตั้ง

                   เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอแม่สาย 5 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวศาลากลางจังหวัดเชียงราย 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับเทศบาลต่างๆ ดังต่อไปนี้
                   ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
                   ทิศใต้               ติดต่อกับ     เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     ตำบลเกาะช้างและตำบลศรีเมืองชุม
                   ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ     เทศบาลตำบลแม่สาย

เนื้อที่

                   มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน  20  ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 12,500 ไร่ โดยประมาณ

ลักษณะภูมิประเทศ

                   มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่การเกษตรกรรม

ลักษณะภูมิอากาศ

                   แบ่งออกได้เป็น  3  ฤดู (แบบมรสุม) คือ

 -  ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ28 องศาเซลเซียส

-  ฤดูฝน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ27 องศาเซลเซียส
-  ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ10 องศาเซลเซียส

      อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ25 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวต่ำสุดประมาณ 6 องศาเซลเซียส

เขตการปกครอง

                   จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ มีจำนวน  8  หมู่บ้าน  คือ
                             หมู่ที่  1   บ้านเหมืองแดงใต้                       
                             หมู่ที่  3   บ้านสันผักฮี้           
                             หมู่ที่  4   บ้านเวียงหอม                  
                             หมู่ที่  5   บ้านสันมะนะ           
                             หมู่ที่  6   บ้านป่ายางชุม         
                             หมู่ที่  9   บ้านสันทราย           
                             หมู่ที่  11  บ้านสันทรายใหม่    
                             หมู่ที่  13  บ้านเหมืองแดงปิยะพร                                                       
หมายเหตุ  หมู่ที่  6  บ้านป่ายางชุมมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพและบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย

           ประชากรในพื้นที่

                   ตารางแสดงจำนวนประชากรรวมในช่วง 2 ปีย้อนหลัง

ปี ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
2560 4,215 4,751 8,966 5,791
2561 5,919 6,998 12,917 6,099

         

ปี  2562
 
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
ครัวเรือน
ประชากร  
รวม
ชาย หญิง
1 บ้านเหมืองแดงใต้ 625 602 744 1,346
3 บ้านสันผักฮี้ 782 683 775 1,458
4 บ้านเวียงหอม 411 592 661 1,253
5 บ้านสันมะนะ 271 333 334 667
6 บ้านป่ายางชุม 872 829 994 1,823
9 บ้านสันทราย 618 671 758 1,429
11 บ้านสันทรายใหม่ 790 745 902 1,647
13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร 1,942 1,790 2,313 4,103
รวม 6,311 6,245 7,481 13,726

ที่มา :  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2554


ข้อมูลประชากรตำบลแม่สายที่อาศัยอยู่จริงตามข้อมูล จปฐ. ปี 2554  ประมวลผลสรุปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม2554    
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
1 บ้านเหมืองแดงใต้ 625
3 บ้านสันผักฮี้ 782
4 บ้านเวียงหอม 411
5 บ้านสันมะนะ 271
6 บ้านป่ายางชุม 872
9 บ้านสันทราย 618
11 บ้านสันทรายใหม่ 790
13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร 1,942
รวมทั้งหมด 6,311

 

รายชื่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

 

 


รายชื่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาย

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายแอ๊ด    คำเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 0-99369-4895
2 นายสุเทพ       อุ่นนันกาศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 0-85870-1682
3 นายปกรณ์กิตติ์     ยาใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 0-62598-5597
4 นายสูน          ปาเปาอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 0-85032-7598
5 นายวัฒนา       อินชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 0-80034-2979
6 นายวิทยา       นามวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 0-87576-7405
7 นายสิทธิศักดิ์    สวรรค์รักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 0-85002-7438
8 นายสุนทร       คำพระกา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 0-84741-7231