"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
กองช่าง
นายสุบิน ตารินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
สมรรถนะ
ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ แสนวัน
นายช่างเขียนแบบอาวุโส
สมรรถนะ
นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
สมรรถนะ
นางสาวภาคินี แสนสมฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สมรรถนะ
นายชัยยันต์ เกตแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
สมรรถนะ
นางสาวดวงนภา คำปวน
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ
สมรรถนะ
นายตะวัน แสงแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
สมรรถนะ
นางสาวกนกพร สิทธิวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
สมรรถนะ
นายสมพงษ คำลือวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
สมรรถนะ
นายประเสริฐ ขาคีอูป
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายณัฐพล ยานารส
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายมารุต เกเย็น
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ