"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
สำนักปลัด
นางวิสุทธิ์กาญจน์ อึ้งอภิธรรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
สมรรถนะ
นายณัฐพัฒน์ กมลภพ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
สมรรถนะ
นายธรรมสาคร ทะนันชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สมรรถนะ
นางเบญจมาศ อินธิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สมรรถนะ
นางรติกร สุปินะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สมรรถนะ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
สมรรถนะ
-ว่าง-
นิติกร
สมรรถนะ
นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สมรรถนะ
นายประวิทย์ ขุนซาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สมรรถนะ
นางสาวจารุมล แก้วรากมุข
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
สมรรถนะ
นางชญาภา โชคสกุลโสภณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สมรรถนะ
นายสมศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
พนักงานขับรถส่วนกลาง
สมรรถนะ
นายวิชชา ทาสูนย์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
สมรรถนะ
นายรณชัย พรหมปัญญา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)
สมรรถนะ
นายกัมพล ปาลี
นักการภารโรง
สมรรถนะ
นายนัฐดนัย นารัก
พนักงานขับรถยนต์
สมรรถนะ
นายพงศกรณ์ แสนหมาก
พนักงานดับเพลิง
สมรรถนะ
นายสันต์ ปัญญาบุญ
พนักงานดับเพลิง
สมรรถนะ
นายวรวุฒิ ภิระจันทร์
พนักงานดับเพลิง
สมรรถนะ
นายนิตินัย บุญมายอง
พนักงานดับเพลิง
สมรรถนะ
นายกิตติกรกานต์ ใจชมชื่น
พนักงานวิทยุ
สมรรถนะ
นายบุญชัย ยี่แก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
สมรรถนะ
นายปริวัฒน์ ใจประเสริฐ
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานสาธารณสุข
สมรรถนะ
นายวรภาส จินารินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(คันเล็ก)
สมรรถนะ
นายสุภาพ ก้อใจ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(คันใหญ่)
สมรรถนะ
นายบุญยัง คำมณีเลิศ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(คันใหญ๋)
สมรรถนะ
นายพชรพล ประคำ
ประชาสัมพันธ์เเละส่งเสริมการท่องเที่ยว
สมรรถนะ
นายจีระศักดิ์ วงค์ริยะ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายเล็ก จุมปารี
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายปาระมี นามมอญ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายทวีพงษ์ ศักดิ์เเสน
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นางยุพิน กันกอบ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นายไพรจิตร มั่นคงคำ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ