"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
นโยบาย

ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 133 ครั้ง พิมพ์

คําแถลงนโยบาย
ของ
นายกเทศมนตรีตําบลแม่สายมิตรภาพ
นายศตพล วงค์ริยะ
แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


1. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การเมือง
1.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
1.2 จะป้องกันและระงับโรคติดต่อ
1.3 จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ บุคลากรในการดับเพลิง
1.4 ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านการศึกษา กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.6 ส่งเสริมการศึกษา บํารุงศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น

2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
2.1 พัฒนาทางคมนาคม ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ประชาชน
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ การพัฒนาระบบระบายน้ํา สร้างและบํารุงแหล่งกักเก็บน้ํา ขุดลอกทางน้ํา และระบบ
ส่งน้ําเพื่อการเกษตร สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค โดยขยายเขตประปาให้ทั่วถึง การ
พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่างสาธารณะอย่างทั่วถึง รวมถึงจัดให้มีสนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
2.2 ส่งเสริมการจัดทําระบบผังเมืองรวมของอําเภอ แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
ให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้มีพื้นที่อย่างเหมาะสมในการพัฒนาในอนาคต และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 พัฒนาอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

4. นโยบายด้านการพัฒนาไปสู่องค์การสมัยใหม่
4.1 จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
การพัสดุ การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
4.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ

4.3 พัฒนาการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง การจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความเป็นธรรม
4.4 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านการเงินการคลัง ด้านการ
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
และอาจดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 พร้อมทั้งดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ทั้งนี้จะดําเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ