"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ITA
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
  - ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   - ข้อ 01 โครงสร้าง   - โครงสร้างองค์กร   - ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร   - คณะผู้บริหาร   - ข้อ 03 อำนาจหน้าที่   - อำนาจหน้าที่   - ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   - ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ   - ติดต่อเรา   - ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   - กฏหมายน่ารู้   - ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์   - ข่าวประชาสัมพันธ์   - ภาพกิจกรรม   - Facebook   - ข้อ 08 Q & A   - เว็บบอร์ด   - ติดต่อเรา   - ข้อ 09 Social Networks   - Facebook   - ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน   - ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี   - แผนการดำเนินงาน 2564   - ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)   - ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563   - ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   - คู่มือปฏิบัติงาน   - ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   - คู่มือประชาชน   - ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   - ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   - ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ   - สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ   - ข้อ 17 E – Service   - E-Service   - Facebook   - ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ   - ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564   - ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   - ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   - ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ   - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผด.2)   - ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ   - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   - ผู้ชนะเสนอราคา   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง   - ประกาศผลราคากลาง   - ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   - สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563   - สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   - สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563   - สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564   - สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   - สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564   - ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563   - ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   - ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   - ประกาศ นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม   - ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   - ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564   - ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี   - แผนพัฒนาบุคลากร   - ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   - ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   - ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563   - ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   - ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   - คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   - ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   - ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   - สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)   - ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   - ช่องทางรับความคิดเห็นประชาชน   - Facebook   - ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   - การคัดเลือกสตรีดีเด่น   - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
  - ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   - ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   - ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน   - มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   - ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   - การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - กิจกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่น   - ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   - ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   - ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   - ปะกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม   - กิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม (การกำหนดเป้าหมายจาก \"ปัญหาที่อยากแก้\" และ \"ความดีที่อยากทำ\"   - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   - ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   - ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน   - ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   - ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   - ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563   - มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   - ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   - มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต