"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ข้อมูลดาวน์โหลด
กฏหมายน่ารู้
  - พระราชบัญญัติ   - พรบ./พรก.   - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496   - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2562   - พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561   - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   - พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561   - พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   - ระเบียบ   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ พ.ศ. 2560   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561   - กฎระเบียบกระทรวง   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ พ.ศ. 2559   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ พ.ศ.2562   - หลักเกณฑ์   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
การป้องกันการทุจริต
  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   - ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต   - กิจกรรมต่อต้านการทุจริต   - มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA   - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563   - สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   - สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   - ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม   - กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม   - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี 2564   - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   - การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - กิจกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่น   - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   - กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อการประเมิน ITA