"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
กองคลัง
รายงานการเงิน
  - รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563   - รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   - การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563   - รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   - รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563   - รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   - รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564   - รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564   - รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1   - รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2   - รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3